• HOME
  • 人工知能によるアイヌ語の自動音声認識・合成に成功(AINU語AI)
    河原達也教授(知能情報学専攻)らの研究グループ

人工知能によるアイヌ語の自動音声認識・合成に成功(AINU語AI)
河原達也教授(知能情報学専攻)らの研究グループ